ساعت و روز ادعیّه متفرقه

    باید دانست که روز و شب هر کدام دوازده ساعت است و طریقه ی شمردن آن از طلوع آفتاب برای روز و از لحظه ی غروب آفتاب برای شب باید شمرد .طبق شرایط فبلی و معادن مذکور در هر صورت امکان آن دعا را روی همان معدن (فلز) باید نوشت.

  روز شنبه و شب چهار شنبه: برج ها(دلو،جدی) حاکم زمینی میمون و معدن آن سرب و طالع آن با ید نوشت.

1)   زحل : برای محبت و قبول.

2)   مشتری : برای صلح کردن فی ما بین مبغوضین .

3)   مریخ : برای اعمال شر و بیماری .

4)   شمس: برای مقبول شدن نزد بزرگان .

5)   زهره : نحس است نباید چیزی نوشت به جز عداوت

6)   عطارد: برای صید کردن ماهی و طیور .

7)   قمر: برای خونریزی زنان مفسده و زن و مرد زانی.

8)   زحل برای اعمال شر

9)   مشتری : برای اعمال خوب مفید است.

10)                    مریخ : برای اعمال شر مفید است.

11)                    شمس : برای آوردن حاجتی نزد بزرگان .

12)                    زهره: برای صلح کردن و اعمال خیر خوب و منا سب است.

 

  روز جمعه و شب سه شنبه: برجها (ثور و میزان) ،حاکم زمینی زوبعه است،و فلز آن آهن و بخور آن مشک است.

1)   زهره : برای ایجاد محبت و عشق به زنان.

2)   عطارد: برای نوشتن طلاسم خوب است.

3)   قمر : نحس است.

4)   زحل: برای فوران شدن آب چاه مناسب است.

5)   مشتری: برای مقبول شدن نزد مردم .

6)   قمر:برای مسافرت به دریا و خشکی و هر عمل نیک.

7)   زحل: از رفتن به دادگاه باید منصرف شد.

8)   مشتری : برای هر عمل نیک است.

9)   مریخ: برای مقابله با بازرگانان و کارهای زنان مفید است.

10)                      شمس: درخواست خود از پادشاهان و وزیران طلب کردن.

11)                      زهره: برای محبت و مقبول شدن نزد دیگران مناسب است.

12)                      عطارد: در این ساعت هیچ کاری را نباید انجام داد.

روز چهار شنبه و شب یکشنبه:برج ها (سنبله و جوزاء) پادشاهان برقان و فلز آن جیوه است.

1)    عطارد: برای محبت و مقبولیت نزد دیگران خوب است.

2)   قمر: نحس است.

3)   زحل: برای مکروهات خوب است.

4)   مشتری :برای اعمال خوب مفید است.

5)   عطارد : برای عقد کردن آلت مرد وزن زانیه مفید است.

6)   قمر: برای مسافرت به دریا و خشکی و هر عمل نیک مفید است.

7)   زحل: از رفتن به دادگاه باید منصرف شد.

8)   مشتری:برای هر عمل نیک است.

9)   مریخ: برای مقابله با بزرگان و کارهای زنان مفید است.

10)                      شمس: در خواست خود از پادشاهان و وزیران طلب کردن.

11)                      زهره: برای محبت و مقبول شدن نزد دیگران مناسب است.

12)                      عطارد: در این ساعت هیچ کاری را نباید انجام داد.

روز سه شنبه و شب شنبه:برجها (حمل و عقرب ) و پادشاه  زمینی آن احمر است فلز آن قلع است.

1)   مریخ: برای عداوت و خونریزی افراد ظالم و دزد مفید است.

2)   شمس: نحس است.

3)   زهره: برای محبت و ازدواج .

4)   عطارد: برای رزق و ادعیه خرید و فروش مناسب است.

5)   قمر : نحس است.

6)   زحل: نحس است.

7)   مشتری: برای محبت و عطف کردن.

8)   مریخ : برای عقد الت مرد ظالم و خونریزی .

9)   شمس: برای زبان بندی و عشق زنان مفید است.

10)                      زهره: نحس است.

11)                      عطارد: برای معطل شدن از سفر و برهم زدن عقد زنان و مردان مفید است.

12)                      قمر : برای عداوت و تفریق چند نفر.

روز دوشنبه و شب جمعه : برجها فقط سرطان وپادشاه آن ابیض است فلز آن نقره و بخور آن کافور است.

1)   قمر : نحس است.

2)   زحل: برای مسافرت و خرید بنده و صید کردن.

3)   مشتری: حاجات خود را در این ساعت از حکما خواستن.

4)   مریخ: برای عداوت و بیماری.

5)   شمس: برای قضای حاجات .

6)   زهره: برای انجام کار های نیک.

7)   عطارد: برای طلسم نویسی.

8)   قمر: برای ازدواج و صلح.

9)   زحل: برای تفریق و عداوت.

10)                      مشتری: برای مقبولیت و عطف کردن.

11)                      مریخ: برای عداوت وانتقام از ظالم .

12)                      شمس: برای هر کاری مفید است.

روز یکشنبه و شب پنج شنبه:برج آن اسد است و پادشاه آن مذهب و آتشی است و معدن آن طلا است.

1)   شمس: برای مقبولیت و رفتن نزد بزرگان.

2)   زهره: نحس است.

3)   عطارد: برای مسافرت و عطف خوب است.

4)   قمر: خرید و فروش .

5)   زحل: برای عداوت و تفریق و خونریزی.

6)   مشتری: طلب حاجات از بزرگان.

7)   مریخ: نحس است.

8)   شمس: برای تمام کارها نیک است.

9)   زهره: برای عطف کردن خوب است.

10)                      عطارد: برای نوشتن طلاسم.

11)                      زحل: برای هر کار .

12)                      قمر: برای ادعیه و کارهای مکروه.(1)

بروج ذ وجسدین:جوزا وسنبله و قوس برای حب و تسخیر مطلوب اگر عمل کنند در این ماه ها است.(2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) تسخیر شیاطین،ص79

(2) کنز الحسینی،ص299

 

 

 

 

 

  

/ 0 نظر / 24 بازدید