فهرست کتاب جن از دیدگاه قران و روایات و صاحبنظران

                             

                              باسمه تعالی

 

عنوان کتاب:جن از دیدگاه قرآن و سنت ونویسندگان

 

نام محقق:جاسم ثعلبی

 

نویسند:جاسم ثعلبی

 

تاریخ ارائه ی مطالب:24/3/76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تشکّر وقدردانی

 

از تمام دوستان و همکارانی که در طول تحقیق و جمع آوری مطالب

 

مرا یاری نمودند و یا منابع در اختیار اینجانب قرار دادند تشکر و قدر

 

دانی مینمایم .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

                                 اهداء

 

این تحقیق را به پدر و مادر مهربانم که مشوق اصلی من  بوده  و به

 

 تمام   اساتیدی  که  مرا  تدریس  نموده  و به  فرزندانم  و   کلیه ی

 

 دوستداران این علم اهداء مینمایم .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

                           فهرست مضامین

 

پیشگفتار............................................................

 

فصل اول............................................................

گفتاری پیرامون جن...............................................

آیاتی که به خصوصیات جنیان اشاره می کند...................

 

فصل دوم............................................................

بحث روایتی........................................................

بیعت جنیان با پیامبر..............................................

 

فصل سوم.........................................................

محتوای سوره ی جن............................................

فضیلت تلاوت سوره ی جن....................................

شان نزول سوره ی جن.........................................

ارتباط جن ها با پیامبر...........................................

 

فصل چهارم.......................................................

تحقیقی پیرامون آفرینش جن...................................

نظر عوام در مورد جن..........................................

 

فصل پنجم........................................................

دعای سوره ی جن..............................................

دستور کار به خدمت گرفتن  ملائکه ی سوره جن............

 

فصل ششم.........................................................

احضار اجنه و پری...............................................

دعای طرد جنیان موذی..........................................

دیدن اجنه..........................................................

 

فصل هفتم..........................................................

بیان عمل سوره ی جن..........................................

 

فصل هشتم........................................................

شرایط دعا نویسی...............................................

اهم شرایط دعا..................................................

دعای بیرون راندن جن های ساکن در هر مکان............

جدول برجها....................................................

دانستن طالع شخص............................................

جدول ابجد کبیر و صغیر......................................

طالع یابی.......................................................

ساعات دعا نویسی............................................

 

فصل نهم.......................................................

بحثی در مورد طلسم...........................................

خواندن طلسم...................................................

طلسم طالع آبی.................................................

طلسم طالع آتشی..............................................

طلسم طالع هوایی.............................................

طلسم طالع خاکی...............................................

 

فصل دهم........................................................

علایم سحر زده و عملیات دفع سحر.........................

بخورات و طریقه ی استعمال آنها............................

روزهای نحس در سال.........................................

ماههای عربی و برج و طالع بینی...........................

فرشتگان و کواکب آنها.......................................

ساعات دعا نویسی...........................................

جدول طبایع و طبقات.........................................

 

فصل یازدهم.....................................................

ساعات و روز ادعیه متفرقه.................................

دعای روز شنبه و شب چهارشنبه...........................

دعای روز جمعه و شب سه شنبه...........................

دعای روز پنج شنبه و شب شنبه...........................

دعای روز چهار شنبه و شب یکشنبه......................

دعای روز سه شنبه و شب چهارشنبه....................

دعای روز دوشنبه و شب جمعه...........................

دعای روز یکشنبه و شب پنج شنبه.......................

بروج ذوجسدین..............................................

 

فصل دوازدهم.................................................

قاعده ی دانستن رجال غیب................................

قاعده ی دوستی و دشمنی بروج (ماهها)...............

 

 

قاعده ی دشمنی ستاره ها (کواکب)......................

نوع لباس و مزه ی دهان در موقع دعا کردن...........

فالنامه......................................................

فصل سیزدهم..............................................

جن از دیدگاه کاربران اینترنت...........................

غذای جن...................................................

عمر جن....................................................

صدا و زبان جن............................................

جن های هم خانه...........................................

همزاد جن..................................................

ازدواج انسان با جن......................................

حفاظت انسان از جن.....................................

پیش گویی و پیش بینی جن ............................

نکاتی در باره ی زندگی جن ها.........................

انواع جن ها..............................................

پادشاهان جن............................................

 

 

عقایدی از مردم بلوچستان در باره ی جن............

حکومت جن ها...........................................

خصوصیات دیگر جن ها................................

مسجد جن.................................................

تصاویری از جن و ارواح...............................

سخنی با خوانندگان......................................

فهرست منابع و ماخذ....................................

 

 

 

/ 0 نظر / 8 بازدید