قاعده دانستن رجال الغیب

      قابل توجّه علاقه مندان علم نجومی می رساند که رجال الغیب به معنی مجموعه هایی از روحانیة (فرشتگان) که در ایّام مخصوصی و در جهت خاصی قرار می گیرند استاد جهت موفقّیّت در انجام کارش باید جهت آنها را بداند تا  نتیجه ی سریعی بگیرد .

 

جنوب شرقی: هر ماه روزهای (1-9-16-24)

مشرق: هر ماه  روزهای (7-14-24-29)

شمال شرقی: هر ماه روزهای (6-21-28)

جنوب: هر ماه روز های (11-13-18-26)

 

شمال: هر ماه روز های (15-18-23-30)

جنوب غربی : هر ماه روزهای (10-17-25) سگ سوار برای محبت

غرب: هر ماه روزهای (12-14-19-27)گاو سوار برای محبّت و تسخیر

شمال غربی: هر ماه  همه روز های آن تخت سوار برای علو درجات

                                                                                    (1)

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) کنز الحسینی،ص230

 

 

قاعده ی دوستی و دشمنی برج ها

      بدانید که بعضی بروج با بعضی دوستی دارند و با بضی دشمنی و برخی از بروج با هم مساویند. برای اجتماع دو برج دو شخص اگر طالعشان یکی نباشد اسمهای دو شخص را به حساب آورده و بر دوازده تقسیم کنید هر چه باقی بماند در جدول نگاه کنید.

حمل و اسد

با هم دوست به درجه ی مبالغه

ثور و عقرب

با هم دوست به درجه ی

 اوسط

جوزا و قوس و دلو

هر سه با هم وسط

بسیار

سنبله و حوت

با هم

دوست

میزان و حمل

با هم دوست

به درجه ی اوسط

ثور و سنبله

دوست به درجه ی

مبالغه

جوزا و میزان

با هم دوست

به درجه ی وسط

سرطان و عقرب

با هم دوستند

به درجه ی وسط

اسد و قوس

با هم دوستند

به درجه ی مبالغه

سنبله و جدی

با هم دوست

به درجه ی وسط

اسد و حوت

با هم دوست

به درجه ی وسط

حمل و سنبله

با هم دوست

به درجه ی وسط

حمل و عقرب

با هم دشمن

به درجه ی وسط

ثور و میزان

با هم دشمن

به درجه وسط

حمل و ثور

با هم دشمن

به درجه ی وسط

                                                                                               (1)

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) کنز الحسینی،ص222

دوستی و دشمنی هفت کوکب

    در بحث قبل در مورد فرشتگان سبعه آسمانی توضیح دادیم اینک اگر بخواهیم بدانیم که ستارگان دو شخص نسبت به همدیگر دوست یا دشمن هستند (از نظر خلق و خوی ومزاج این دو شخص با هم می سازند یا خیر)  نام و نام مادر هر دو را به حساب ابجد جمع کرده و ستاره هر یک را در آورده و در جدول بجویید.

شمس و مریخ

با هم

بسیار دوست

زهره و زحل

با هم

بسیار دوست

عطارد و شمس

با هم

بسیار دوست

عطارد و مریخ

با هم  دوست

به درجه ی وسط

قمر و مریخ

با هم دوست

به درجه ی وسط

شمس و زحل

با هم دشمن

بدرجه ی متوسط

مشتری و قمر

با هم

بسیار دشمن

عطارد و زحل

با هم دشمن

به درجه ی وسط

عطارد و زحل

با هم دشمن

به درجه ی وسط

 

                                                                                                                                (1)

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) کنز الحسینی، ص223

نوع لباس و مزه ی دهان در موقع نوشتن ادعیّه

   وقتی که طالع و یا برج شخصی را طبق حساب ابجد در آورده و روز و ساعت آن را مشخص گردید هر برجی که در آمده به جدول نگاه کن و نوع لباس و مزه ی دهان و جهت نوشتن را رعایت کن تا به نتیجه ی سریع برسید.

1:حمل/رنگ زرد و سرخ و شیرین طبع جهت مشرق

2: ثور/رنگ سیاه و سبز و تلخ و تیز طبع جهت جنوب

3:جوزاء/رنگ سفید به زدی تلخ و شور طبع جهت مغرب

4:سرطان/رنگ سفید مطلق شیرین طبع جهت شمال

5:اسد/رنگ زرد و سرخ و شیرین طبع جهت مشرق

6:سنبله/رنگ سیاه و سبز و تلخ مطلق جهت جنوب

7: میزان/رنگ سفید و سبز و شور و تلخ طبع جهت مغرب

8:عقرب/رنگ سفید مطلق شیرین طبع جهت شمال

9: قوس/ رنگ زرد و سرخ و شیرین طبع جهت مشرق

10:جدی/ رنگ سیاه و سبز و تلخ مطلق تیز طبع جهت جنوب

11:دلو/رنگ سفید و سبز و شور وتلخ طبع جهت مغرب

12:حوت/رنگ سفید و مطلق و شیرین طبع جهت شمال

                                                                                                                        (1)

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) کنز الحسینی،ص223

 

 

فالنامه

       چون کسی راکاردشواردرپیش درآید ونداند که انجام این امرچه خواهد گشت،پس اورالازم است که فاتحه بر روح پرفتوح حضرت غوث پاک روح بخواند ونیّت کارکرده طفل نا بالغ رابگویدکه انگشت برجدول نهاده ومطابق  شماره مطلبش در ذیل نوشته شده و اگر طفل نا بالغ نباشد خود فاتحه خوانده و بصدق نیّت نموده و چشم بر بسته وانگشت بر جدول گذارده و عددی که بدست می آید به جدول نگاه کند .

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

                                                                                                                             (1)     

 

 

 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) کنز الحسینی ص250    

 

 

1)   به هر نیّتی که در دل داری نظر به کریم کارساز است چند روز صبر کن مراد خاطر خواه توست .

2)   فال نیک است مراد خواهی یافت مطلب تو بدلخواه بر آید.

3)   این کار که در دل داری پرهیز کن اگر بکنی پشیمان خواهی شد.

4)   کاری که در دل اندیشیده بر آورده خواهد شد خاطر جمع دار.

5)   هر چه می خواهی یافت مقصود حاصل خواهد شد خاطر جمع دار بکرم فیاض.

6)   در این کار خلل خواهد افتاد چند روز صبر کن ،آخر خوب خواهد شد.

7)   هر امیدی که در دل داری راحت نخواهی یافت ،صبر کن ،آخر خوب گردد و اضطرابی در کار است.

8)   نیّت خوب است ،کوشش کن تا به مراد دل برسی.

9)   حاجتی که داری خوبست وبرآورده شود ،انشا الله مراد حاصل شود.

10)                      کاری که در دل اندیشه می کنی میسّر خواهد آمد و امیدیکه بر آید بفضل خدا.

11)                      این کار بسیار نیک است ،خاطر خود جمع دار.

12)                      آنچه در دل داری پرهیز کن و گرنه پشیمان خواهی شد.

13)                      احتیاط کن خطر دارد.

14)                      کار بسیار مبارک است ،و نیک است ،کار انجام خواهد یافت بکرم الهی.

15)                      کاری که در دل داری خواهد شد لیکن دشمن بر هم خواهد زد صبر کن.

16)                      بکرم ایزد منان کار تو در اندک سعی سر انجام خواهد یافت.

17)                      هر مطابی که داری اگر بسته بماند حق تعالی سر انجام خواهد کرد.

18)                      این کار شدنی نیست از این قصد پرهیز باید کرد.

19)                      هر گز این کار نخواهد شد و اگر نکنی خوب نیست .صبر کن.

20)                      در این کار پرهیز باید کرد ،چند روز کوشش کن .

21)                      این کار سر انجام خواهد یافت البته.

22)                      فال می گوید روزی و رزق خواهی یافت ،اندیشه مکن خوب خواهد شد.

23)                      چیزی که از او می طلبی خواهی یافت وسواس در دل راه مده.

24)                      آنچه از کسی سوال می کنی آخر بکرم الهی بدست می آید.

25)                      این کار را هر گز نباید کرد پشیمان خواهی شد.

26)                      ایزد کریم ساز بود به احسن انجام خواهد رسانید سعی کن تا کار بر آید.

27)                      نیتی که در دل داری حسب المراد خواهد شد.

28)                      حاجتی که قادری هر گز شدنی نیست محنت و درد ضایع خواهد شد.

29)                      کاری که اندیشه می کنی سر انجام خواهد شد لیکن چند روزی صبر کن.

30)                      این فال تو نیک است امّا خیاّ ل خوب نیست چند روزی صبر باید کرد.

31)                      در کار تو معطلی است و دشمنان در کمین هستند .هر کاری بکنی خلل دارد.

32)                      از جد و جهد تو این کار شدنی نیست ،پرهیز کن.

33)                      توکل بر خدا ی تعالی کن کار انجام خواهد گرفت.

34)                      فال تو نیک است ،هر چه نیت می کنی حاصل خواهد شد.

35)                      در این کار تندرستی نیست پرهیز کن.

36)                      کار بوجه نیک سر انجام خواهد یافت.

37)                      کاری که در نظر است تعلق به چند کس دارد خواهد شد.

38)                      فال تو نیک است ولی ضرورت اعتقاد است.

39)                      نظر بر ایزد منان داشته باش ،صبر کن.

40)                      کار بوجه نیک سر انجام شود و مطلب بر آورده می شود.

41)                      این فال تو خوب است.

42)                      این کار تو شدنی است و در آینده در هر امر وسواس مکن.

43) &nbs

/ 1 نظر / 857 بازدید
حزب الله

هرکه از جن درس بیاموزد کافر است